Danh sách các kỳ tuyển sinh
 Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025
Ngày đăng ký
27/5/2024 - 29/5/2024
Ngày xét duyệt
01/6/2024 - 20/7/2024
Đã kết thúc