Danh sách các kỳ tuyển sinh
 Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
Ngày đăng ký
29/3/2023 - 01/6/2023
Ngày xét duyệt
01/7/2023 - 30/7/2023
Đã kết thúc