Danh sách các kỳ tuyển sinh
 Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Đang diễn ra
Ngày đăng ký 02/6/2022 - 09/6/2022
Ngày xét duyệt 01/7/2022 - 30/7/2022